"Precizitāte un Efektivitāte

 

Tā ir mūsu specialitāte"


 

Ziņa sagatavota 05.03.2024.

SIA “FUNDUSS” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16)

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pārskata periods: 01.01.2024.-29.02.2024.

Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes:

2.1. aktivitāte - “Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana – jauna parauga frēzes un līmes uzklāšanas iekārtas uzstādīšana”

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

·         Veikti gabalatlikumu pārstrādes prototipa iekārtas uzlabojumi, kā rezultātā būtiski uzlabota iekārtas pamata konstrukcija.

·         Veikti uzlabojumi iekārtas elektrības spēka kabeļu aizsardzībai, ka rezultātā būtiski uzlabota iekārtas lietošanas drošība un darba stabilitāte.

·         Atbilstoši iepriekš izstrādātajai koncepcijai, iegādāti divi instrumentu komplekti frēzēšanas profila uzlabojumiem.

·         Veikta instrumentu testēšana kuras gaitā secināts, ka abi izvēlētie risinājumi nodrošina būtisku skalu izmešanas risku samazinājumu (praktiski nenotiek).

·         veikta līmes uzklāšanas prototipa iekārtas izgatavošana un testēšana.

 

5.1. aktivitāte – “Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa pamatkonstrukcijas izgatavošana”

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

Apzināti potenciālie komponešu piegādātāji, veiktas cenu aptaujas un veikti iepirkumi daļai no prototipa iekārtas komponentēm.

 

 


Mūsus sadarbības parneri