"Precizitāte un Efektivitāte

 

Tā ir mūsu specialitāte"


 

 

LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS

 

 

MNKC

SIA “FUNDUSS” ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004 "Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas".

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt meža nozarē aktuālus pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

 

Pētījuma mērķis

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt iespējas pārstrādāt līmēto koka konstrukciju ražošanas rezultātā radītos atlikumus būvkonstrukciju ražošanai piemērotos materiālos. Potenciālais risinājums mērķa sasniegšanai ir atlikumu formatēšana un dimensiju audzēšana, izmantojot lielizmēra ķīļtapas savienojumus un būvniecības klases līmes.

Pētījuma apraksts

Pētniecības projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnoloģiju šķērsām līmēto koka konstrukciju, turpmāk CLT, ražošanas procesa optimizācijai, pārstrādājot CLT apstrādes rezultātā radušos atlikumus lielizmēra konstrukciju ražošanai izmantojamā materiālā, tādējādi nodrošinot, gan lietderīgu izejmateriāla izmantošanu, gan ražošanas efektivitāti.

Pētījuma rezultāts

Izstrādāta un notestēta līmēto koka konstrukciju atlikumu dimensiju audzēšanas tehnoloģija, kā arī veikts tehnoloģijas ekonomiskā pamatojuma izvērtējums. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.

 


17.01.2020

Pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS” paveiktais periodā 18.10.2019–17.01.2020.

1. Veikta būtisko apstāķļu, kas saistīti ar CLT atgriezumu pārstrādi definēšana,
2. Izanalizēta CLT atgriezumu pieejamība tirgū, to statistiski vidējā un optimālā apstrādes dimensija,
3. Izpētītas atsevišķu potenciālā iekārtas risinājuma komponenšu ražotāju tehniskās iespējas,
4. Veiktas konsultācijas ar kokapstrādes nozares mašīnbūves uzņēmumiem attiecībā uz piemērotāku potenciālā risinājuma tehnoloģijas konceptu,
5. Izstrādāta potenciālā risinājuma tehnoloģijas koncepta skice,
6. Izstrādāts iekārtas darbības/materiāla apstrādes soļu koncepts, kas ļauj definēt projektēšanas darba uzdevumu.

 


17.04.2020

Pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS” paveiktais periodā 18.01.2020–17.04.2020.

1. Izstrādāts tapveida savienojuma CLT frēzes (iekārtas prototipa) projektēšanas darba uzdevums, veikta projektēšanas pakalpojuma cenu aptauja, pakalpojuma iepirkums,
2. Balstoties sagatavoto projektēšanas darba uzdevumu, izstrādāts tapveida savienojuma CLT frēzes tehniskais ražošanas projekts,
3. Saskaņā ar izstrādāto tapveida savienojuma CLT frēzes tehniskā projekta dokumentāciju, veiktas komponenšu cenu aptaujas un iepirkumi,
4. Uzsākta tapveida savienojuma CLT frēzes prototipa montāža.

 


17.07.2020

Pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS” paveiktais periodā 18.04.2020–17.07.2020.

1. Pabeigta tapveida savienojuma CLT frēzes prototipa montāža,
2. Veikta CLT gabalatlikumu cenu aptauja, iepirkti un saņemti izejmateriāli testa paraugu izgatavošanai,
3.Veikta CLT gabalatlikumu tapveida frēzes funkcionalitātes testēšana, pārbaudīts savienojuma iestrādes process,

Tapveida savienojums
4. Apzinātas sertificētās koksnes produktu testēšanas laboratorijas, veikta cenu aptauja pāraudzētu CLT paneļu paraugu fizikāli mehānisko īpašību testēšanai,
5. Uzsākta CLT atlikumu pāraudzēšana lielizmēra konstrukciju materiālos/testa paraugu izgatavošana.

 


30.09.2020

Pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS” paveiktais periodā 18.07.2020–30.09.2020.

1. Veikta tehnoloģijas pārbaudei nepieciešmās iekārtas prototipa uzlabošana;
2. Veikta pāraudzētu CLT (ReCLT) plātņu materiālu ražošana testa paraugu izgatavošanai, pārbaudīta attiecīgā ar produkta ražošanu saistītā problemātika;
3.Veikta saražoto produkta paraugu fizikāli mehānisko īpašību testēšana un rezultātu salīdzināšana ar pēc klasiskas tehnoloģijas ražotu produktu īpašībām;
4. Veikta jauniegūtās tehnoloģijas ekonomiskā pamatojuma izstrāde, apkopoti secinājumi.

 


30.09.2020

Pētniecības projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS” noslēgums.

Pētījuma gaitā sasniegtie rezultāti:
Pārbaudīta pētījuma sākumā izvirzītā hipotēze par iespēju radīt tehnoloģiju, kas ļautu pārstrādāt līmēto koka konstrukciju ražošanas rezultātā radītos atlikumus būvkonstrukciju ražošanai piemērotos lielizmēra izejmateriālos.
Veikta tehnoloģijas definēšana, pārbaude, pārbaudes gaitā apzināti problēmjautājumi un nepieciešamie uzlabojumi tehnoloģijas atbilstības nodrošināšanai normatīvo aktu un industriāli izmantojamas tehnoloģijas principiem.

Pētijuma ietvaros izstrādātās zinātniskās publikācijas:
* Vamza I., Diaz F., Resnais P., Blumberga D. "Life cycle assessment of reprocessed cross laminated timber in Latvia." Environmental and Climate Technologies, Volume 25, Issue 1, Riga Technical University
* Resnais P., Grekis A., Keivs M. Possibilities of useful use of glued wooden construction residues., Latvian Journal of Physics and Technical Sciences
* Resnais P., Valters K., Luksta I., Vamza I., Blumberga D., "Complete circularity in cross-laminated timber production", " Environmental and Climate Technologies: , Riga Technical University..


Mūsus sadarbības parneri